Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal voor de schoolloopbaan van leerlingen. In deze rubriek krijg je informatie en tips om werk te maken van verschillende aspecten van ouderbetrokkenheid: gelijkwaardig partnerschap, thuisbetrokkenheid, belang van wederkerige communicatie enzovoort.

Samenwerking in gelijkwaardig partnerschap

Samenwerking in gelijkwaardig partnerschap

Hoe werk je aan een gelijkwaardig partnerschap? Welke vormen van samenwerking met ouders zijn er?
Thuisbetrokkenheid
© Lander Loeckx

Thuisbetrokkenheid

Wat is thuisbetrokkenheid en hoe kun je het stimuleren? Bekijk onze tips over 'ouderprikkels' of geef ouders een briefje met vragen over school.
Open communicatie
© Lander Loeckx

Open communicatie

Tips voor een gevarieerde en toegankelijke communicatie met ouders. Ga aan de slag met onze materialen.

Waarom is het belangrijk om te werken aan ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking en de communicatie tussen de school en de ouders in de breedste zin van het woord. Het doel is om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van leerlingen te verbeteren.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op leerlingen:

  • op hun welbevinden
  • op hun werkhouding
  • op hun sociaal functioneren
  • op hun cognitief functioneren
  • op hun schoolprestaties

Brussel kent een grote culturele diversiteit, heeft een meertalige bevolking en een hoog percentage kansarmoede. Veel kinderen groeien op in een kansarme situatie. Samenwerking en open communicatie tussen ouders en school is daardoor niet altijd gemakkelijk, maar wel des te belangrijker.

In de kijker: boekje bij de thee

De Sint-Jozefschool in Evere organiseert 'Boekje bij de thee', een voorleesmoment voor ouders en kinderen na de schooltijd.

Nuttige literatuur uit de Obib van OCB

Warm welkom en wederkerig, naar een goede ouder-schoolsamenwerking - inspiratieboek voor kleuteronderwijs. 

Zeven proeftuinen zijn ingestapt in het AMIF-project 'kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid'. Zij hebben twee jaar geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties voor een goede ouder-schoolsamenwerking. Door een toenemende diversiteit zijn scholen genoodzaakt om in dialoog te gaan met ouders die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met ons onderwijssysteem. Dit boek wil kleuterscholen en partners binnen de voorschoolse opvang inspireren bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen en participatie aan de kleuterschool.

Download het boek of leen het uit bij de Obib van OCB.

Handboek ouderbetrokkenheid 3.0

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt scholen en leraren om de samenwerking met ouders vorm te geven op een manier die bij de school past. Het beschrijft de rol van ouders op school en geeft uitleg over hun gedrag. Deze publicatie bevat veel voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en praktische tips over uiteenlopende onderwerpen, van professionele communicatie en effectieve gesprekken met ouders, tot een alternatief voor oudertevredenheidsonderzoeken. Er zijn direct bruikbare bijlagen opgenomen, zoals formats, checklijsten, stappenplannen en voorbeeldbrieven.

Bestel het boek of leen het uit bij de Obib van OCB

Van eiland naar wij-land- inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen.

De gids stelt een partnerschapsmodel voor met drie actoren: ouders - school - leerling. In deze ménage à trois is de school de initiatiefnemer om de samenwerking vlot te laten verlopen, het eigen referentiekader in vraag te stellen en bovenal: de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Eén van de uitdagingen is dus hoe het hele schoolteam ‘omgaan met diversiteit’ tot haar kernopdrachten kan maken.
De inspiratie komt in de vorm van citaten uit de vele gesprekken met scholen (vooral uit het Gentse). Die worden in een conceptueel model aangeboden dat het Steunpunt heeft uitgewerkt n.a.v. een onderzoeksproject rond ouderbetrokkenheid in Brussel in opdracht van OCB.

Download het boek of leen het uit bij de Obib van OCB.