Thuisbetrokkenheid

Thuisbetrokkenheid is een onderdeel van het brede thema ouderbetrokkenheid. Thuisbetrokkenheid betekent dat ouders een onderwijsondersteunend thuisklimaat bieden. Wat dat precies kan inhouden en hoe scholen en ouders dat kunnen stimuleren, lees je op deze pagina. De tips zijn bruikbaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Thuisbetrokkenheid maakt het verschil

Thuisbetrokkenheid is een thuisklimaat dat het leren stimuleert. De ouders helpen hun kinderen thuis door:

  • gesprekjes aan te knopen over school
  • schooltaken op te volgen
  • een rustige plek voor huiswerk te voorzien
  • de communicatie van de school op te volgen
  • bezig te zijn met taal: voorlezen of vertellen in de eigen taal.
  • te spelen met het kind
  • afspraken te maken over huiswerk, schermtijd, vrije tijd, helpen in huis

Voor de schoolresultaten van het kind is dit zelfs belangrijker dan de aanwezigheid van de ouder op school (bijvoorbeeld tijdens een oudercontact). Ouders helpen op die manier zonder bijles te geven of naast hen te gaan zitten wanneer ze hun huiswerk maken.

Thuisbetrokkenheid kan in een grootstad sneller onder druk staan. Daarom is het van belang dat de school hier extra inspanningen voor doet. De school moet hierbij rekening houden met de thuiscontext die bij iedereen anders is.

© Lander Loeckx

Thuisbetrokkenheid - parenting versus teaching@home

Bij thuisbetrokkenheid wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘parenting’ en ‘teaching@home’:

  • Parenting gaat over het aanbieden van een stimulerende leeromgeving thuis: interesse tonen voor school, een rustige studeerplek voorzien, het kind aanmoedigen om huiswerk te maken, in de buurt zijn als het kind huiswerk maakt …
  • Teaching@home gaat over inhoudelijke begeleiding die ouders aan hun kind geven: helpen bij huiswerk, bijles geven, samen een huistaak maken, wiskunde-oefeningen uitleggen ...

In de literatuur wordt ‘parenting’ als de wenselijke vorm van thuisbetrokkenheid gezien.

Bekijk onze fiche ‘Thuisbetrokkenheid - de theorie’ voor meer achtergrondinformatie.

Thuisbetrokkenheid - mogelijke taken van ouders

Het is aan de school om in dialoog met de ouders (en de leerlingen) te reflecteren over welke taken prioritair én haalbaar zijn voor alle ouders, rekening houdend met individuele thuissituaties.

Bekijk onze fiche ‘Thuisbetrokkenheid - mogelijke taken van ouders’ om een zicht te krijgen op de diverse taken die ouders kunnen opnemen binnen thuisbetrokkenheid.

Wil je met je team én met de ouders/leerlingen aan de slag gaan rond de verwachtingen bij thuisbetrokkenheid? We bedachten een werkvorm om je verwachtingen in kaart te brengen:

Thuisbetrokkenheid - wat kan de school doen?

Wil je het onderwijsondersteunend thuisklimaat van ouders versterken? In de fiche ‘Thuisbetrokkenheid – wat kan de school doen?’ krijg je tips op vlak van beleid, de houding van het team en concrete acties die je kunt uitvoeren.

Je leest best de drie fiches over thuisbetrokkenheid om een volledig beeld te krijgen:

Huiswerkbegeleiding

Hoe stem je de verwachtingen rond huiswerkbegeleiding af tussen school en ouders? Wat zeggen experts over de rol van ouders bij huiswerk? Hoe kun je ouders ondersteunen bij huiswerkbegeleiding?

In de fiche ‘Huiswerkbegeleiding - in dialoog met ouders over huiswerk’ krijg je tips om daarmee aan de slag te gaan.

Leestip - onderzoek over thuisbetrokkenheid

Leraren en ouderbetrokkenheid - een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen, Joep Bakker e.a., Radboud Universiteit Nijmegen, 2013.

https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/PROO+Leraren+en+ouderbetrokkenheid+Joep+Bakker+ea.pdf

Schakel Ligo Brusselleer in, het Centrum voor Basiseducatie

Via het project ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’ (ofwel: het ‘Scholenproject’) wil Ligo Brusselleer de competenties van laaggeletterde ouders versterken. Ouders volgen lessen over uiteenlopende onderwerpen: taalstimulering in de thuissituatie, ICT, communicatie met de school, vrije tijd en spelend leren ... De inhoud wordt bepaald samen met de school. Zo kunnen ouders de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk ondersteunen. 

Ouderprikkels - specifiek voor het basisonderwijs

Een ouderprikkel is een van de vele manieren om aan ouderbetrokkenheid en meer specifiek aan thuisbetrokkenheid te werken. Het is een hulpmiddel om thuis over school te praten. Wil je weten hoe je met een ouderprikkel aan de slag kunt gaan? Download de infofiche 'ouderprikkels'. De tips in de fiche zijn bruikbaar in het kleuteronderwijs en eventueel ook in de eerste jaren van het lager onderwijs.

Geef kleuters bijvoorbeeld een briefje mee met vragen die ouders aan hun kinderen kunnen stellen over school. Download het briefje in onze tool of voeg zelf je eigen vragen toe. Elke Nederlandstalige school in Brussel heeft een login, gekoppeld aan het e-mailadres van de directie. Een eerste keer inloggen doe je door een nieuw wachtwoord aan te vragen. Neem contact op via het formulier als je geen toegang hebt tot de tool of als het e-mailadres van de directie veranderd is.